26 شهریور و روز پسر، شایعه یا واقعیت!

26 شهریور، روز پسر سالیانی دراز است که جریان استعمار، در پی استحاله‌ی هویت ایرانیان است. برای نمونه، چند مدتی

بیشتر بخوانید

شبی که ماه دور کعبه می چرخد!

متن شایعه “امشب ساعت ۲/۲۵صبحگاهان قمر بدورخانه کعبه میچرخد وآسمان برنگ دریا می شود . ظاهرا تکرارنمیشود مگر هر ۱۱۰۰سال

بیشتر بخوانید